“tuJao KLaLto hasya pairjaatkacaa saDa
tuJyaa darapuZo Jauulao EaavaNa gaMQavaoDa”

vaNaa-naamaqa-saMGaanaaM rsaanaaM Cndsaamaip È
ma=\galaanaaM ca kta-raO vando vaaNaIivanaayakaO ÈÈ

p`itBaavaMt klaapIz Á
samaajaatlaI kahI bauiwvaana maaNasaM ek~ yaotIlaÊ basatIla.
kQaI kahI maMDLI AavaD%yaa kqaa¹kivataMcyaa pustkaMcaM saamauihk vaacana krtIla.
puustkaMcaI doovaaNa¹GaoovaaNa haoo[--la.
ivacaar [kDUUna itkDo jaatIla AaiNa jauunyaa¹navyaa saaih%yakRRtIMMnaa p`kT vhayalaa ek pDda laaBaola. basa\. [tkMca.
yaa pilakDo jaa}na kQaIÊ ADcaNaIMSaI JauuMjat puZo caalalaoolyaa eKaVa gauNaI bauuiwvaMtalaa madtIcaa hat puZo haoo[-la.
saaO.p``itBaa AacarokraMcaI saaih%yasaoovaoocaIÊ samaajasaoovaoocaI klpnaa yaahUUna vaoogaLI nasaavaI bahuQaa ²
haoÊ maa~ jao krta yaavaM to svatÁSaI p`amaaiNak rahUUnaÊ kuzlaIhI tDjaaooD na krta. toovaZyaasaazI f> ha svatM~ saMMsqaainaima--itcaa KTaTaoop.....

baI.esa.SaarMga

Ap--Napi~ka

ip`yaa

imailaMd